Przetargi.pl
Dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Powiat Rycki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8657450, 8657472 , fax. 818 651 966
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rycki
  ul. Wyczółkowskiego
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8657450, 8657472, fax. 818 651 966
  REGON: 43101944800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”, z podziałem na zadania: Zadanie 1: podnośnik hydrauliczny; Zadanie 2: sprzęt geodezyjny; Zadanie 3: urządzenia warsztatowe; Zadanie 4: imadła; Zadanie 5: aparat Casagrande’a Zadanie 6: silniki prądu. Zadanie 7: narzędzia i stoły laboratoryjne Zadanie 8: narzędzia warsztatowe Zadanie 9: narzędzia monterskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Dostarczane urządzenia winny:  być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych,  być dostarczone na koszt Wykonawcy pod wskazany adres określony przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach