Przetargi.pl
Dostawa stanowisk dydaktycznych do pracowni elektryczno-elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu: POKL.09.02.00-14-144/13

Miasto Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 794 37 86 , fax. 25 794 37 18
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Siedlce
  Skwer Niepodległości 2 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 794 37 86, fax. 25 794 37 18
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stanowisk dydaktycznych do pracowni elektryczno-elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu: POKL.09.02.00-14-144/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk dydaktycznych do pracowni elektryczno-elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu: POKL.09.02.00-14-144/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Sprzęt fabrycznie nowy, nieeksploatowany i niewadliwy. 2. Dostawa na koszt wykonawcy. 3. Instrukcje uruchamiania, obsługi i eksploatacji zespołów w języku polskim. 4. Przeszkolenie w zakresie obsługi 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych. 5. Miejsce dostawy i instalacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce, pracownia wskazana przez dyrektora szkoły. 6. Dostarczony sprzęt, po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy, instalacja sprzętu dokonana będzie przez przedstawiciela Wykonawcy. 7. Instalacja sprzętu musi obejmować: - rozpakowanie i montaż sprzętu, - uruchomienie sprzętu, - wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów. 8. Odbiór przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru, po wykonaniu wszystkich czynności związanych z dostawą, montażem oraz przeszkoleniem. 9. Wymagania dotyczące gwarancji: a) Wymagana gwarancja na dostarczone stanowiska dydaktyczne - minimum 24 miesiące od dnia odbioru, b) Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. Po tym terminie, jeśli czas naprawy przedłuży się powyżej 14 dalszych dni, Wykonawca dostarczy, na prośbę Zamawiającego, sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. c) Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw. 10. Oferowane pomoce dydaktyczne posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. Nr 6 z 22.01.2003 poz. 69), wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące, z możliwością identyfikacji wyrobów oraz aktualnym terminem ważności. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, nazwa, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot umowy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.05.2014r. do godz. 9.45 wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem: Dostawa stanowisk dydaktycznych do pracowni elektryczno-elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu: POKL.09.02.00-14-144/13. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta pokój Nr 3 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 745 do 1545. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach