Przetargi.pl
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4516 W, CHODNIKA NA DZIAŁCE NR 818 I WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ ORAZ WYKONANIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE 864/1 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINKI STARE

Gmina Tczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-706 Tczów, Tczów 124
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 678023 w. 19 , fax. 048 6768022
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczów
  Tczów 124
  26-706 Tczów, woj. mazowieckie
  tel. 048 678023 w. 19, fax. 048 6768022
  REGON: 67022403100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.tczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4516 W, CHODNIKA NA DZIAŁCE NR 818 I WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ ORAZ WYKONANIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE 864/1 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINKI STARE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 4516W, chodnika na działce nr 818 i 819/1 wzdłuż drogi gminnej łączącego zatokę ze szkołą oraz wykonanie terenu rekreacyjnego na działce nr 864/ w Brzezinkach Starych. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 649 (droga powiatowa), 818 i 819/1(chodnik), 863 (droga gminna) oraz 864/1 (teren rekreacyjny) - wszystkie działki obręb geodezyjny Brzezinki Stare. Obejmuje budowę w/w elementów ulic poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu (zwłaszcza dzieci dochodzących i dojeżdżających do szkoły) w pobliżu szkoły oraz wykonanie terenów rekreacyjnych służących mieszkańcom. Zamówienie obejmuje : - wykonanie nowej zatoki autobusowej przy drodze powiatowej na wysokości terenu szkoły,, - wykonanie chodnika łączącego zatokę z wejściem do szkoły wraz z ciekiem przyjezdniowym i miejscami postojowymi przy szkole, - wykonanie terenu rekreacyjnego w postaci skweru z elementami małej architektury wraz z wjazdem z drogi gminnej i dojściem z drogi powiatowej, - poszerzenie jezdni (utwardzenie pobocza) drogi gminnej na wysokości skweru i chodnika, - przebudowa istniejącego wjazdu do szkoły w celu umożliwienia zwracania na nim autobusu szkolnego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a/ dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł ). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Tczowie Nr 57915700020020020005920028. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 30.05.2014r. do godz. 1000.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach