Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w ramach studiów podyplomowych dla uczestników projektu Rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3617326 , fax. 48 3617314
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  ul. Malczewskiego 29 29
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3617326, fax. 48 3617314
  REGON: 00080518100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniwersytetradom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w ramach studiów podyplomowych dla uczestników projektu Rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych dla uczestników projektu Rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym z zakresu: Zadanie 1- Ekologiczne rozwiązania diagnostyczne dla pojazdów samochodowych - platformy informacyjne. Zadanie 2- Elektronika silników spalinowych. Zadanie 3- Diagnostyka systemów poduszek gazowych w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku. Zadanie 4 - Diagnostyka silników o zapłonie samoczynnym sterowanych elektronicznie z układem wtryskowym VE/VR, PDE, PPD w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku. Zadanie 5- Diagnostyka systemu Common Rail w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku. Zadanie 6-Mechanika układu ABS ESP i ABR w praktyce - aspekty ekologiczne. Zadanie 7- Budowa i diagnostyka samochodowych szyn transmisji danych CAN i LIN - rozwiązania ekologiczne. Zadanie 8- Mechanika i elektronika w układach klimatyzacji samochodowych - rozwiązania ekologiczne. Zadanie 9-Układy wtrysku benzyny i ich serwisowanie w sposób przyjazny środowisku. Silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a aspekty ekologiczne. Zadanie 10- Otoczenie usługi serwisowej, a aspekty ekologiczne. Zadanie 11- Otoczenie usługi serwisowej, zagadnienia prawne w aspekcie obowiązków ustawowych związanych z ochroną środowiska. Zadanie 12-Naprawy pokolizyjne pojazdów z uwzględnieniem części zamiennych-oryginalnych i alternatywnych w wymiarze rozwiązań ekologicznych i recyclingu. Wycena i kalkulacja szkód komunikacyjnych. Zadanie 13- Nowe technologie w stosowaniu specjalistycznej chemii serwisowej i ich wpływ na środowisko (użytkowanie, przechowywanie i utylizacja). Zadanie 14- Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa. CVT, DSG6, DSG7. Zadanie 15 - Eksploatacja Pojazdów samochodowych. Zadanie 16- Diagnostyka stanu paliw i środków smarowych w eksploatacji pojazdów i maszyn. Zadanie 17- Diagnoza, naprawa i obsługa układów zasilania silników z turbodoładowaniem. Zadanie 18- Technologie światłowodowe w motoryzacji. Zadanie 19- Obwody elektryczne i ich wpływ na wartości pomiarowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykładowców/trenerów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. uniwersytetradom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach