Przetargi.pl
szkolenie pn. Kurs trenera personalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2674630 , fax. 024 2674631
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
  ul. Kostrogaj 1 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2674630, fax. 024 2674631
  REGON: 61105327100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  szkolenie pn. Kurs trenera personalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: szkolenie pn. Kurs trenera personalnego 1.Miejsce szkolenia: preferowane Płock 2.Termin szkolenia: czerwiec - lipiec 2014r. 3.Ilość uczestników szkolenia: 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Płocku z wykształceniem bez znaczenia. Osoba posiada uprawnienia w zakresie instruktora kulturystyki oraz rekreacji ruchowej. 4.Szkolenie powinno być realizowane wg. planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4-6 razy w tygodniu, nie więcej niż po 8 godzin dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-plock.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach