Przetargi.pl
remont chodników i ścieżek rowerowych

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7840872 , fax. 22 7742551
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 7840872, fax. 22 7742551
  REGON: 01326985800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-legionowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont chodników i ścieżek rowerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie nawierzchni chodników ciągów pieszych, zjazdów, zatok postojowych oraz parkingów wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego obejmujących przełożenie istniejącej nawierzchni lub jej miejscową wymianę wraz z robotami towarzyszącymi (regulacja lub wymiana krawężników i obrzeży, wymiana lub wykonanie podbudowy tłuczniowej). 2. Remont, naprawa nawierzchni chodników i dróg rowerowych oraz nawierzchni zatok parkingowych na terenie powiatu legionowskiego na drogach zarządzanych przez powiat Legionowski, a w szczególności będą polegać na: a) remoncie z wymiana materiału na nowy (100% ułożenia nowego materiału) w istniejącym śladzie chodników, dróg rowerowych, parkingów i zatok parkingowych), b) wykonanie podbudowy podchodnikowej pod zatokami i parkingami, c) przełożenie istniejącej nawierzchni ww. bez udziału nowego materiału (założenie 10% materiału wykonawcy na ewentualne uszkodzenia w czasie rozbiórki); d) naprawa obrzeży - 100% wymiana materiału na nowy; e) naprawa krawężników - 100% wymiana materiału na nowy; f) wykonanie odwodnienia betonowego podchodnikowego zarówno nowego jak i z materiału pochodzącego z rozbiórki, 1) remont chodników wykonywany będzie w trybie ciągłym do czasu usunięcia istniejących ubytków (lub po wystąpieniu nowych uszkodzeń, gdzie naprawa będzie zlecona odrębnym pismem), poprzez prowadzenie monitoringu chodników i podejmowanie w oparciu o ten monitoring, na bieżąco, stosownych działań remontowych. Stwierdzone ubytki powinny zostać naprawione w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich powstania, 2) zakres robót remontowych i termin wykonania ustalany będzie każdorazowo przed ich wykonaniem, 3) materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, z bieżącej produkcji, na który Wykonawca posiada świadectwa jakości. 3. Szczegółowy zakres prac określa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTEM I NAPRAWĄ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG ROWEROWYCH ORAZ NAWIERZCHNI ZATOK PARKINGOWYCH I PARKINGÓW NA DROGACH POWIATU LEGIONOWSKIEGO oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy, a okres rękojmi 12 miesięcy i liczony jest od daty zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 5. Przewidywalne, planowane (orientacyjne) ilości prac do wykonania stanowiących przedmiot zamówienia: 1.1.Bez wymiany materiału (ułożenie 10% nowego materiału w istniejącym śladzie chodników, dróg rowerowych, parkingów i zatok parkingowych, pozostała część z odzysku) 1.1.1 kostka brukowa szara gr. 8 cm 250 m2 1.1.2 kostka brukowa kolor gr. 8 cm 100 m2 1.1.3 kostka brukowa szara gr. 6 cm 250 m2 1.1.4 kostka brukowa kolor gr. 6 cm 100 m2 2.1.Z wymianą materiału (100% ułożenia nowego materiału w istniejącym śladzie chodników, dróg rowerowych, parkingów i zatok parkingowych). 2.1.1 kostka brukowa szara gr. 8 cm 100 m2 2.1.2 kostka brukowa kolor gr. 8 cm 100 m2 2.1.3 kostka brukowa szara gr. 6 cm 100 m2 2.1.4 kostka brukowa kolor gr. 6 cm 100 m2 3 wykonanie nowej podbudowy grubość 4 cm 400 m2 4 Przełożenie krawężników (krawężnik stanowi własność Wykonawcy) 4.1. krawężnik betonowy 15x30 (bez ławy) 50 mb 4.2. krawężnik betonowy 20x30 (bez ławy) 50 mb 4.3. obrzeże betonowe 6x20x100 (bez ławy) 50 mb 4.4. obrzeże betonowe 8x30x100 (bez ławy) 50 mb 4.5. wykonanie ławy betonowej podkrawężnikowej 200 m3 5 Urządzenia odwadniające 5.1. wykonanie ścieku odwadniającego dwóch korytek (nowy materiał) 100 mb 5.2. wykonanie ścieku odwadniającego dwóch korytek (materiał z odzysku) 80 mb Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości podane powyżej służą jedynie do skalkulowania cen ofert, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ww. ilościach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.500,00 PLN słownie: dwa tysiące pięćset złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach