Przetargi.pl
Dostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Krótka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 154 444 , fax. 876 154 445
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
  ul. Krótka 1
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 154 444, fax. 876 154 445
  REGON: 51143397600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatgoldap.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 1) zestaw panelowy - Sensoryka systemów pojazdowych - szt.1, 2) zestaw panelowy- podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdowej - szt.1, 3) zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów – szt.1, 4) stanowisko demonstracyjne- magistrale CAN,LIN,FLEX – szt.1, 5) skrzynia przekładniowa automatyczna- 1 szt, 6) stanowisko demonstracyjne - Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym- 1szt, 7) stanowisko demonstracyjne - Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym - 1szt, 8) plansza szkoleniowa – system D-Jetronic -3 szt, 9) plansza szkoleniowa – system KE-Jetronic -3 szt, 10) plansza szkoleniowa – system LE-Jetronic -3 szt, 11) plansza szkoleniowa – system Montronic MI 4.1 -3 szt, 12) plansza szkoleniowa – system Diesla EDC-3 szt, 13) plansza szkoleniowa – system Diesla UIS -3 szt, 14) plansza szkoleniowa – system Common Rail -3 szt, 15) plansza szkoleniowa – system Mono- Motronic -3 szt, 16) plansza szkoleniowa – system ABS/ASR -3 szt, 17) plansza szkoleniowa – układy zapłonowe pojazdów -3 szt, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, tj. w załączniku Nr 1 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach