Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o archiwum zakładowe

Nadleśnictwo Wielbark ogłasza przetarg

 • Adres: 12-160 Wielbark, ul. Czarnieckiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6218010, 6218031 , fax. 896 218 105
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wielbark
  ul. Czarnieckiego 19
  12-160 Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6218010, 6218031, fax. 896 218 105
  REGON: 51052960000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o archiwum zakładowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego oraz jego rozbudowa o archiwum zakładowe, położonego na działce nr ew. 3259/1 przy ul. Stefana Czarnieckiego 19, 12-160 Wielbark. Parametry budynku uwzględniające jego przebudowę i rozbudowę: Powierzchnia zabudowy: 209,65 m2, Powierzchnia użytkowa: 178,64 m2, Powierzchnia kubatura: 611,65 m3. W ramach planowanej przebudowy budynku nastąpi wymiana elementów takich jak: konstrukcja dachu i porycie, posadzki z płytek terakotowych, drzwi i bram garażowych oraz okien, część tynków wewnętrznych wapienno-cementowych i okładzin ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Zmiana lokalizacji bram garażowych. Wymiana powłok malarskich wewnętrznych z farb emulsyjnych. Docieplenie ścian zewnętrznych posadzek i stropów. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej. Wymiana instalacji elektrycznej. W ramach rozbudowy, w poziomie parteru zostanie dobudowane archiwum zakładowe, wyposażone w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą i wentylacyjną. Ponadto do wykonania przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. ciągi pieszo-jezdne z nawierzchni utwardzonych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach