Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony roślin

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 88-160 Janikowo, Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 351-33-91 , fax. 052 351-35-41
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
  Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1 1
  88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 351-33-91, fax. 052 351-35-41
  REGON: 00007972800061
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony roślin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin: Substancje aktywne -Dimetachlor (187,5 g- zawartość substancji), - Napropamid (187,5 g- zawartość substancji), - Chlomazon ( 30 g- zawartość substancji), - Chlopyralid (240 g- zawartość substancji), - Pikloram (80 g- zawartość substancji), - Aminopyralid ( 40 g- zawartość substancji), - Metazachlor (500 g- zawartość substancji), - Chizalofop P-etylowy ( 100 g- zawartość substancji), - glifosat ( 360 g - zawartość substancji) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (wzór umowy) oraz załącznik nr 6 (formularz cenowy). Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym wykaz środków ochrony roślin, ich typ oraz pożądaną ilość określają: umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 , formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.Jednocześnie treść tych załączników zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244530004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koludawielka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach