Przetargi.pl
Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Gmina Tuchola ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, pl. Zamkowy 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 42 500 , fax. 52 334 21 38
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchola
  pl. Zamkowy 1 1
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 42 500, fax. 52 334 21 38
  REGON: 09235115600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miasto.tuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie budynku administracyjno-biurowego (dane techniczne: powierzchnia użytkowa 745,41 m2, powierzchnia zabudowy 318,00 m2, kubatura 4070,00 m3) na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Budynek zaprojektowany został jako 3-kondygnacyjny naziemny, bez podpiwniczenia. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek będzie usytuowany w południowej części działki. Do nowego budynku będzie należało wykonać przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne. Z tym, że przyłącze wodociągowe, należy wykonać nie od ul. Świeckiej (jak jest w projekcie budowlanym), a od ul. Karasiewicza (wg odrębnego opracowania - na zgłoszenie, zgodnie z przedmiarem). Zamawiający wykona tymczasowe przyłącza teletechniczne i energetyczne na potrzeby istniejących na posesji budynków, nie podlegających rozbiórce (jadłodajnia i obecna siedziba OPS). Ponieważ na posesji Świecka 45 znajdują się obiekty, które stale funkcjonują, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ten sposób zorganizował plac budowy oraz prace budowlane, żeby umożliwić bezpieczny dostęp do użytkowanych budynków znajdujących się na posesji (budynek jadłodajni - dwa wejścia, oraz siedziba OPS). Zamawiający informuje jednocześnie, że obecnie prowadzone są roboty rozbiórkowe istniejącego na przedmiotowej nieruchomości (dz. 2166) budynku. Prace rozbiórkowe prowadzone są dwuetapowo: Etap I - wygrodzenie terenu rozbiórki wraz z wyłączeniem z ruchu ulicy Karasiewicza i chodnika w ulicy Świeckiej przy rozbieranym budynku, - ostrożna rozbiórka chodnika od strony ul. Świeckiej i zabezpieczenie materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - ostrożna rozbiórka wyposażenia w tym kotłowni (przekazanie wyposażenia kotłowni Zamawiającemu), - rozbiórka budynków oficyn wraz z rozbiórką fundamentów, - rozbiórka budynku głównego do stropu nad piwnicami z pozostawieniem ścian fundamentowych i fundamentów, Etap II - rozbiórka w porozumieniu z Wykonawcą budowy budynku OPS pozostałych ścian fundamentowych i fundamentów. Wobec powyższego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu współpracował z Wykonawcą robót rozbiórkowych (wybranym odrębnym postępowaniem) oraz, żeby w pierwszej kolejności zabezpieczył budowę przyłączy: wodociągowego (do 15 sierpnia 2013 r.), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do 31 sierpnia 2013 r.), do istniejącego budynku jadłodajni oraz do aktualnej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopiero po wybudowaniu przyłączy będzie można przystąpić do II etapu rozbiórki. Również do końca sierpnia br. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować pomieszczenia w istniejących budynkach (jadłodajnia i obecna siedziba OPS) na potrzeby węzłów cieplnych (Dział 13 i 14 przedmiaru). Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany również do współpracy z Wykonawcą przyłącza ciepłowniczego oraz węzłów - Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o. - gestorem sieci. UWAGA: Zamawiający oświadcza, że w celu ograniczenia kosztów zaprojektowanych rozwiązań dopuszcza zastosowanie wymienionych niżej zmian: 1. poz. 1.260 - dopuszcza izolację pionową z płyt EPS 100 zamiast styroduru. 2. Dokonujemy zmiany rodzaju dachówki na dachówkę ceramiczną tzw. karpiówkę barwioną w kolorze zbliżonym do RAL 7021, układaną w koronkę. 3. Zrezygnowano z nasad kominowych i należy wycenić wykonanie tradycyjnego zwieńczenia komina wraz z otworami wentylacyjnymi zabezpieczonymi stalowymi kratkami 14x14 cm (poz. 3.230) 4. Zamawiający dopuszcza na ciągach komunikacyjnych i schodach posadzki dwubarwne z płytek typu Gres. 5. Okładziny podłóg w pokojach pracowników gdzie w projekcie zaplanowano wykładziny dywanowe Zamawiający wymaga panele podłogowe o klasie ściaralności AC5. 6. Zamawiający w poz. 5.10, dotyczącej stolarki okiennej, dopuszcza zamiast stolarki aluminiowej okna z wysokoudarowego PVC zewnętrznie barwione - kolor zbliżony do RAL 7021. Rysunek mocowania okna znajduje się na osobnym rysunku (Załącznik nr 11 do SIWZ). W zakresie pozostałej stolarki drzwiowej i witryn wymagana jest stolarka aluminiowa. 7. w poz. 5.40 przedmiaru wymagane są wietrzniki podciśnieniowe o izolacji akustycznej min. 43 dB. 8. W poz. 6.80 Zamawiający dopuszcza płytki klinkierowe o grubości min. 8 mm kolorze zbliżonym do koloru naturalnej cegły (zbliżony do NCS S 3060 - y70r) - przed montażem do akceptacji Zamawiającego. 9. Pozycje 8.600 i 8.650 przedmiaru nie są objęte niniejszym przetargiem. Zamawiający dokona ich zakupu po realizacji inwestycji. Zamawiający jednocześnie informuje, że w Załączniku nr 10 do SIWZ podał zestawienie najistotniejszych pytań do SIWZ, które wpłynęły w poprzednim postępowaniu na niniejsze zadanie. Zamawiający oświadcza, że uzależnia konieczność wykonania ścianek szczelnych i odwodnienie wykopu oraz wymianę gruntu (zakres określony w części 15 przedmiaru) od ponownego określenia stanu stosunków wodnych i gruntowych. Niezbędne badania zostaną niezwłocznie zlecone na koszt Zamawiającego po dokonaniu II etapu rozbiórki. Po uzyskaniu wyników badań Zamawiający zdecyduje o ewentualnej konieczności wykonania ww. zakresu. W sytuacji gdy badania geotechniczne nie potwierdzą konieczności przeprowadzenia ww. robót wynagrodzenie wyłonionego wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość ww. robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik nr 1 - Projekt budowlany wykonawczy; Załącznik nr 2 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SST); Załącznik nr 3 - Przedmiar - dokument pomocniczy; Załącznik nr 10 - Zestawienie pytań i odpowiedzi do SIWZ w I postępowaniu Załącznik nr 11 - Okno Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń zawarte w projekcie budowlanym i przedmiarze są przykładowe, ale nie obowiązujące - ukazują czemu dany przedmiot ma służyć i pokazują jakie ma mieć minimalne parametry techniczno-użytkowe. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Tucholi, w Punkcie Obsługi Klienta, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tuchola.miasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach