Przetargi.pl
Dostawa amuncji sportowej wyczynowej.

Jednostka Wojskowa 4620 ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna 37
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 653 36 94 , fax. 56 653 36 60
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4620
  ul. Okólna 37 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 653 36 94, fax. 56 653 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa amuncji sportowej wyczynowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Amunicja sportowa, wyczynowa, wysokiej klasy, przeznaczona do broni sportowej, kalibru 6mm NORMA BR w ilości 20 000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 353300006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 800,00 zł. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania - (wpisać numer referencyjny postępowania). 3.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej JW 4620, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 700 do 1500 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 2. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. 4.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą. 5.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2, pkt 2 Ustawy. 6.Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach