Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Powiat Świecki ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 83 100 , fax. 52 56 83 102
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świecki
  ul. Gen. Józefa Hallera 9 9
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 83 100, fax. 52 56 83 102
  REGON: 09235097800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.swiecki.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z uprzednim usunięciem znajdującego się tam sprzętu: (bramki do piłki ręczne, stare opony). 2. Boisko zaprojektowano jako kompleks składający się z następujących części: 1) boisko do plażowej piłki siatkowej 8,00 x 16 m; 2) pole i koło do pchnięcia kulą; 3) bieżnia czterotorowa do biegu na odległość 60 m, łączna długość około 75 m; 4) skocznia w dal z długością rozbiegu 24,0 m (do skrzyni 25,25 m), rozbieg szerokości 122 cm, łączna długość ze skrzynią: 34,33 m; 5) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 45 x 33 m wraz z ogrodzeniem o łącznej długości 154,04 m siatką metalową powlekaną o oczkach 40x40mm na wysokość 4,0 m na betonowym cokole, a na szczytach piłkochwyty o wysokości 6 m, boisko pokryte trawą syntetyczną, które będzie podzielone różnobarwnymi liniami dla wyznaczenia następujących boisk: a) boisko do gry w piłkę ręczną o wymiarach 40 x 20 m wraz z bramkami, b) dwa boiska do gry w koszykówkę, każde o wymiarze 15,1 x 28,1 m wraz ze stojakami i koszami, c) dwa boiska do gry w piłkę siatkową, każde o wymiarach 9,00 x 18,00 m wraz z tulejami do osadzania czterech słupków do siatek, d) boisko do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m wraz z tulejami dla osadzenia dwóch słupków dla siatki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia polega w szczególności na wykonaniu następujących robót: 1) budowie podziemnej elektrycznej instalacji oświetleniowej z lampami na 6 słupach, każdy o wysokości 9,00 m; 2) budowie podziemnej instalacji odwodnienia boiska, budowa zagłębionego rurociągu kanalizacyjnego dla odprowadzenia wody deszczowej do studzienki przy ulicy Myśliwskiej; 3) wykonaniu w ścianach ogrodzenia bramy i dwóch furtek; 4) wykonaniu dwóch odcinków ogrodzenia: przy bieżni i przy boisku do pchnięcia kulą o łącznej długość 60,20 metrów; 5) budowie parkingu o powierzchni 141,28 m2 dla pięciu samochodów (jedno stanowisko dla osoby niepełnosprawnej) z betonowej kostki szarej grubości 8 cm na uprzednio przygotowanej podbudowie z zagęszczonego piasku i betonu B - 20; 6) wykonaniu ciągów pieszych utwardzonych kostką betonową (szara i czerwona) gr. 6 cm o łącznej powierzchni 136,93 m2 oraz schodów z betonowej kostki i betonowych krawężników wraz z metalową balustradą na końcu chodnika po stronie wschodniej; 7) zapewnieniu obsługi geodezyjnej na czas realizacji obiektów sportowych; 8) sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.swiecki.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach