Przetargi.pl
Dokończenie robót budowlanych związanych z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu oraz ocieplenie ścian i stropu istniejącego budynku szkoły

Wójt Gminy Dragacz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-134 Dragacz, Dragacz 7A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 332 49 69 , fax. 52 332 49 74
 • Data zamieszczenia: 2014-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dragacz
  Dragacz 7A 7A
  86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 332 49 69, fax. 52 332 49 74
  REGON: 00053437400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dragacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie robót budowlanych związanych z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu oraz ocieplenie ścian i stropu istniejącego budynku szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest :Dokończenie robót budowlanych związanych z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu oraz ocieplenie ścian i stropu istniejącego budynku szkoły. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu: 1) roboty dachowe, 2) roboty posadzkarskie, 3) stolarka okienna i drzwiowa, 4) roboty wykończeniowe wewnętrzne i uzupełniające wraz z niezbędnym wyposażeniem sali w urządzenia i sprzęt (np. w bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki, tablice do koszykówki, siatki, ławki, wieszaki ścienne, siedziska, drabinki, sprzęt przeciwpożarowy, instalację alarmową itp.), 5) roboty wykończeniowe zewnętrzne i uzupełniające wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym odtworzenia elementów zagospodarowania terenu). 6) instalacje elektryczne i AKPiA, 7) oświetlenie zewn. i kabel do kotłowni, 8) instalacje wod. - kan., c.o. i wentylacji mechanicznej, 9) przyłącza wod. - kan. i cieplnego, 10) technologia kotłowni olejowej. Podstawowe wymiary: wewn. pow. sali 15,00 x 24,00 m, wysokość sali w świetle konstrukcji: 6,22 m. Wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Dragaczu: 1) montaż i demontaż rusztowania, 2) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe, 3) roboty murowe, 4) roboty tynkarskie, 5) roboty termomodernizacyjne, 6) roboty malarskie, 7) roboty dekarsko - blacharskie, 8)/ roboty elektryczne instalacyjne, 9) roboty dodatkowe Podstawowe wymiary: pow. zabudowy: 281, m, wysokość budynku: 7,20 m. kubatura: 2023,3, pow. zewn.: 491,37 m2, pow. stropodachu: 302,65 m2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w: Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, (z załączonym pomocniczo przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem budowlanym i inwentaryzacją zakresu zrealizowanych robót). Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z jego wykonaniem, a także dokonania oceny dokumentów i informacji koniecznych do wyceny przedmiotu zamówienia przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. UWAGA: Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości 10.000,00 Pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dragacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach