Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń w m. Ślesin

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Młyńska 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3855731 , fax. 052 3855731
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
  ul. Młyńska 5 5
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3855731, fax. 052 3855731
  REGON: 09236508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.nakielski.lo.pl/?cid=84
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzeń w m. Ślesin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi powiatowej 1554C Samsieczno-Gorzeń w m. Ślesin w km 6-168-7+213 dł. 1045 mb (w tym remont cząstkowy i dwie nakładki bitumiczne dł. 516 mb po przekopach i budowie instalacji sanitarnej) i obejmuje wykonanie: a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: - roboty towarzyszące nakładkom bitumicznym - roboty poza zakresem nakładek bitumicznych b) Remont cząstkowy, c) Nakładki, d) Roboty wykończeniowe przy zjazdach i skrzyżowaniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek bankowy: Bank BS Nakło nad Notecią nr 50 8179 0009 0022 5722 2000 0030, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych (bezwarunkowo), d. gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowo), e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: a. w przypadku przelewu na rachunek zamawiającego, dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty, b. w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy dokument załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.nakielski.lo.pl/?cid=117
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach