Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia 39
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031301 , fax. 52 3031103
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031301, fax. 52 3031103
  REGON: 09235122200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna) - Rydlewo o zmiennej szerokości 4m na dł. ca 270m i szerokości 4,5 m na dł. ca 700m, polegająca na: a) mechanicznym oczyszczeniu odcinka drogi przeznaczonego do modernizacji, b) wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni polegające na wypełnieniu ubytków i wykruszeń kruszywem wapiennym o frakcji 0÷31,5 mm lub frezem asfaltowym oraz mechanicznym wyrównaniu tłucznia wapiennego przy krawężniku chodnika, c) regulacji pionowej urządzeń wodno - kanalizacyjnych 9 szt, d) skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, e) mechanicznym rozścieleniu mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm/m2 AC 11S (warstwa ścieralna wg PN-EN). Zasadniczym zadaniem modernizowanej nawierzchni drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przenoszenia obciążenia ruchem kategorii KR 1 - 2. Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych. Wszystkie materiały przeznaczone do robót winny posiadać atest - aprobatę techniczną dopuszczającą je do wbudowania. UWAGA! W zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie robót na czas modernizacji oraz pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą . Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umznin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach