Przetargi.pl
Dostawa sprzętu sieciowego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu sieciowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego z wyposażeniem zgodnie z opisem wymagań podanych w Załączniku nr 1 specyfikacji - ZADANIE 1 Przełączniki i ZADANIE 2 - Serwer, ZADANIE 3 PÓŁKA DYSKOWA. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 3 samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji Zadaniem. 3. Wyszczególnienie rodzaju sprzętu i wyposażenia w ramach danego zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa załącznik nr 1 specyfikacji. Sprzęt opisany w załączniku nr 1 specyfikacji został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą podzadanie. Ilość podzadań - zwanych w dalszej części specyfikacji podzadaniami - w ramach każdego z zadań określa załącznik nr 1 specyfikacji. Podzadanie stanowi odrębną część zamówienia w ramach zadania. 4. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 specyfikacji). Podane w załączniku nr 1 wymagania wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń i winny być dokładnie spełnione. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompatybilność sprzętu w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 specyfikacji. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu używanego (tj. innego niż fabrycznie nowy). 5. Ilekroć specyfikacja nie będzie stanowiła inaczej używany w jej treści sprzęt bez bliższego określenia rozumieć całość sprzętu i innego wyposażenia wyszczególnionego w załączniku nr 1 specyfikacji (w odniesieniu do danego zadania), w tym oprogramowania, jeżeli w zakres niniejszego zamówienia zawarty w załączniku nr 1 specyfikacji wchodzi również dostawa oprogramowania. 6.Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności sprzętu oraz dostarczenie go zamawiającemu. Miejscem dostarczenia zamawiającemu sprzętu są wskazane przez zamawiającego pomieszczenia ZUT zlokalizowane w Szczecinie przy Al. Piastów 48, pok. 306, III piętro zwane dalej również miejscem dostarczenia sprzętu (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 7. W odniesieniu do oprogramowania, przez dostarczenie sprzętu należy rozumieć zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania przez zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie określonym dla oprogramowania w załączniku nr 1 specyfikacji, jeżeli zakres ten został określony w załączniku nr 1 specyfikacji. 8. Na żądanie odbiorcy sprzętu, jego dostawa, oprócz czynności wskazanych w ust. 5 niniejszego działu, obejmuje również wykonanie czynności jego montażu (zainstalowania) oraz pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności instalacji oraz próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu. 9. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu sieciowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do specyfikacji. 10. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia zamawiającemu dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych oraz dodatkowych świadczeń, stosownie do postanowień działu XV ust. 13-15 specyfikacji, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 3) Oświadczenia i dokumenty wymagane do umowy tj. wydruk z informacją, że oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64; (zadanie 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach