Przetargi.pl
DOSTAWA WORKÓW Z FOLII LDPE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3484444 , fax. 94 3484434
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3484444, fax. 94 3484434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WORKÓW Z FOLII LDPE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA WORKÓW Z FOLII LDPE CPV: 44.17.40.00-0 - FOLIA Wymiary woreczka: długość - 550 mm, szerokość - 450 mm, grubość - 0,03 mm, Woreczek wykonany z folii LDPE, Stosowanie dodatku ułatwiającego biodegradację, Dopuszcza się stosowanie regranulatu, Kolor czarny, Wykonany z rękawa foliowego, Z obydwu boków posiada wewnętrzną zakładkę, Orientacyjna szerokość worka złożonego - około 230 mm, Dno worka zgrzewane liniowo, Worek odrywany od następnego w spodniej części poniżej zgrzewanego dna, Worek stanowi jeden element z dwunastu, piętnastu lub dziewięciu zwiniętych w rolce, Worki pakowane są w opakowania zbiorcze uniemożliwiające uszkodzenie rolek, Worki rolkowane w rolce po 15 sztuk, opakowanie zbiorcze 40 rulonów, Worki rolkowane w rolce po 12 sztuk, opakowanie zbiorcze 50 rulonów, Worki rolkowane w rolce po 9 sztuk, opakowanie zbiorcze 50 rulonów, Dostawa worków w roku 2013 - 185.510 sztuk rolek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441740000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 PZP. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkkoszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach