Przetargi.pl
Dostawa odnowienia wsparcia technicznego dla platformy wirtualizacyjnej vmware vSphere wraz z aktualizacją do wersji 5.x oraz dostawa oprogramowania antywirusowego dla PUP w Szczecinku

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 91
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3728880 , fax. 094 3728880
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Koszalińska 91 91
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3728880, fax. 094 3728880
  REGON: 33103653300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odnowienia wsparcia technicznego dla platformy wirtualizacyjnej vmware vSphere wraz z aktualizacją do wersji 5.x oraz dostawa oprogramowania antywirusowego dla PUP w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odnowienia wsparcia technicznego dla platformy wirtualizacyjnej vmware vSphere wraz z aktualizacją do wersji 5.x oraz dostawa oprogramowania antywirusowego dla PUP w Szczecinku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.szczecinek.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach