Przetargi.pl
Sukcesywny druk książek dla Politechniki Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 00000170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny druk książek dla Politechniki Koszalińskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywny druk książek dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie publikacje posiadają numery ISBN LUB ISSN. Materiał do druku będzie przekazywany w postaci plików PDF, JPG, CDR a w sporadycznych przypadkach w postaci wydruku prawego na papierze. Rozliczenie nastąpi według liczby wydrukowanych arkuszy drukarskich zgodnie z ceną ujętą w ofercie. Przez arkusz drukarski rozumie się 16 stron w książce. Książki są foliowane folią matową lub błyszczącą. Przez okładkę miękką rozumie się oprawę klejoną z elastycznymi okładzinami. Przez okładkę twardą rozumie się oprawę klejoną ze sztywnymi okładzinami. W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych znajduje się do wglądu egzemplarz okazowy książki. Wymagania : - druk książek o wysokim poziomie edytorskim: - utrzymany prawidłowy format 168 x 240 mm - B5, - jednolity, wyraźny druk w rozdzielczości co najmniej 1000 x 1000 dpi, - wysoka jakość ilustracji czarno-białych i kolorowych, - odpowiedni jednolity papier, - okładka o powtarzalnej kolorystyce, zgodnej z projektem przygotowanym przez Wydawnictwo, foliowana, - dobrze wykonany grzbiet, zapewniający długą żywotność książki - wszystkie książki szyte nićmi, - możliwość wykonania wydruku próbnego na podstawie naświetlanych klisz, I 1 książka w formacie B-5, szyta, nakład 50 egz. objętośc - do ok. 15 arkuszy drukarskich papier offset 80 g okładka karton 240 g., 4+ 0 kolory, foliowana II. 3 książki w formacie B-5, szyte, nakład - 100 egz. objętość - do 15 arkuszy drukarskich papier offset 80 g okładka karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana III. 8 książek w formacie B-5, szyte, nakład - 120 egz. objętość - do 15 arkuszy drukarskich papier offset 80 g okładka karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana IV. 18 książek w formacie B-5, szyte, nakład - 150 egz., objętość - do 15 arkuszy drukarskich papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana V. 1 książka w formacie B-5, szyta, Nakład - 150 egz. Objętość - do 15 arkuszy drukarskich Środek na kredzie 90 g, Okładka karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana VI. 10 książek w formacie B-5, szyte, nakład -200 egz., objętość - do 15 arkuszy drukarskich papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana VII 2 książki w formacie B-5, szyte, nakład - 250 egz. objętość - do 15 a. drukarskich środek: papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4 kolory, foliowana VIII. 5 książki w formacie B-5, szyte, nakład - 300 egz. objętość - do 15 arkuszy drukarskich środek: papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana IX 1 książki w formacie B-5, szyta, nakład -400 egz. objętość - do 15 arkuszy drukarskich środek: papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4+0 kolory, foliowana X 1 książki w formacie B-5, szyte, nakład - 500 egz. objętość - około 15 arkuszy drukarskich środek: papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4 + 0 kolory, foliowana. XI 1 książka w formacie B-5, szyte, nakład - 600 egz. Objętość - około 15 arkuszy drukarskich środek: papier offset 80 g Okładka: karton 240 g, 4 + 0 kolory, foliowana. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Okładka twarda (do rozbarwienia), 4+0 kolory, foliowana, w poszczególnych nakładach 2. Druk stron kolorowych zgrupowanych w środku lub na końcu książki w poszczególnych nakładach i w formacie B-5 -na kredzie 90 g -na papierze offsetowym 80 g. 3. Druk arkusza drukarskiego stron kolorowych rozmieszczonych pojedynczo w tekście książki w poszczególnych nakładach i w formacie B-5 - na kredzie 90 g - na papierze offsetowym 80 g.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 781100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.koszalin.pl /BIP/ Zamówienia publiczne- ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach