Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6442095 , fax. 25 6442045
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Konarskiego 2 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 6442095, fax. 25 6442045
  REGON: 00000147100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: Zadanie nr 1 Dostawa i instalacja 1 szt. uniwersalnego huraganowego młynka laboratoryjnego dla Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zielonych UPH w Siedlcach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku A do SIWZ. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV określony jest w grupie: 42996100-5. Zadanie nr 2 Dostawa i instalacja 1 szt. pehametru sztyletowego do pomiaru pH tusz zwierzęcych dla Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa UPH w Siedlcach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku B do SIWZ. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV określony jest w grupie : 38416000-4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429961005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uph.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach