Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st Warszawy Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8882040 do 41, 6320051 , fax. 022 8882048 lub 49, 8364916
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Obozowa 43 43
  01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8882040 do 41, 6320051, fax. 022 8882048 lub 49, 8364916
  REGON: 01531445100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st Warszawy Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st Warszawy Sp. z o.o. Wartość zamówienia stanowiąca całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy zamówienia określona została w złotych (bez podatku od towarów i usług VAT) na kwotę poniżej 803 920,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: Zadanie I - 4 957,00 zł. (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) Zadanie II - 2 916,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych) w formie określonej w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach