Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 480 43 32, 480 43 34 , fax. 022 480 43 35
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
  ul. Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 480 43 32, 480 43 34, fax. 022 480 43 35
  REGON: 01581798500089
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych w formie papierowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 429 szt. bonów towarowych w formie papierowej o łącznej wartości nominalnej 271 450,00 w nominałach 50 zł do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (28 piętro, pok.62). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 4. Zamawiający wymaga, aby termin ważności bonów towarowych był nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 5. Zamawiający wymaga, aby: 1) na terenie każdego z n. wym. miast: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce znajdowały się co najmniej 3 placówki realizujące bony towarowe oferowane przez Wykonawcę, 2) placówki (handlowe i usługowe) oferowały m.in. sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych (m.in.: RTV, AGD, odzież, obuwie, tekstylia, chemia gospodarcza) oraz usług. 6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba placówek realizujących bony
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach