Przetargi.pl
konserwację terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa ORLEN ARENA

Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 367 26 83 , fax. 24 367 26 96
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku
  Plac Celebry Papieskiej 1 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 367 26 83, fax. 24 367 26 96
  REGON: 14246586100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orlenarena.plock.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  konserwację terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa ORLEN ARENA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwację terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa ORLEN ARENA oraz parkingu. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia stanowi Dział II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orlenarena.plock.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach