Przetargi.pl
Dostawa i rozładunek mebli biurowych do budynku Inspektoratu ZUS w Garwolinie i budynku Inspektoratu ZUS w Mińsku Mazowieckim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Browarna 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6401753 , fax. 025 6401711
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12 12
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6401753, fax. 025 6401711
  REGON: 00001775600356
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl/zampub
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i rozładunek mebli biurowych do budynku Inspektoratu ZUS w Garwolinie i budynku Inspektoratu ZUS w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 EURO jest dostawa i rozładunek mebli biurowych do budynku Inspektoratu ZUS w Garwolinie i Inspektoratu ZUS w Mińsku Mazowieckim oraz dostawa zawieszeń do komputera do budynku Oddziału ZUS w Siedlcach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampub

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach