Przetargi.pl
Dostawa zestawu do cięcia i koagulacji z kompatybilnym instrumentarium do operacji z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3894859 , fax. 022 3894922
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kasprzaka 17 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3894859, fax. 022 3894922
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do cięcia i koagulacji z kompatybilnym instrumentarium do operacji z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.Przedmiotem zamówienia jest dostawę zestawu do cięcia i koagulacji z kompatybilnym instrumentarium do operacji z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej zgodnie z załącznikiem nr 2 - parametry techniczne. 3.2. KOD CPV: 33.16.00.00-9 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i montażu oferowanego sprzętu oraz jego uruchomienia. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu technicznego i medycznego (ilość osób i terminy do uzgodnienia z Zamawiającym) w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu. 3.5. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 1)ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, 2)instrukcje w języku polskim dotyczące obsługi, magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. 3)Karty gwarancyjne dla poszczególnych elementów dostawy. 4)Paszporty techniczne oraz dokumentację DTR lub instrukcję obsługi po warunkiem, że będzie ona zawierała wszystkie wymagane i wymienione informacje w dokumentacji DTR 5)instrukcje oraz informację o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r). 6)Informację o liście dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu nie jest przewidziane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolski.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach