Przetargi.pl
Techniki operacyjne

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 34 46 471 , fax. 22 34 46 474
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
  ul. Narutowicza 80 80
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 34 46 471, fax. 22 34 46 474
  REGON: 00067671400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Techniki operacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę , która będzie realizowana sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: JAKOŚĆ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otwock-szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach