Przetargi.pl
Dostawa książek do biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki, postępowanie nr WF-37-17/13

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 32 403 , fax. 22 55 32 213
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 32 403, fax. 22 55 32 213
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fuw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek do biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki, postępowanie nr WF-37-17/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek do biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki w ramach części I - Dostawa książek polskich do Biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW, część II - Dostawa książek zagranicznych do Biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fuw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach