Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opole.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14. Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 56 komputerów b) 28 klawiatur przewodowych c) 28 myszek przewodowych d) 28 klawiatur bezprzewodowych e) 28 myszek bezprzewodowych f) 56 monitorów g) 28 przełączników KVM h) 1 drukarki atramentowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1a do SIWZ – OPZ Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 1 urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego A4 kolor b) 1 urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego A3 kolor c) 3 urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1b do SIWZ – OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga dla Cz. I zamówienia wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w NBP O/Okręgowy Opole Nr rachunku bankowego: 55 1010 1401 0023 1013 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego” lub zgodnie z art. 45 PZP – w formie:  poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancji bankowych;  gwarancji ubezpieczeniowych;  poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 4). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium: o wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź o w odrębnej kopercie, złożonej w miejscu wskazanym, opisanej następującą treścią: „Wadium do oferty pn. Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego” Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 PZP. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4a do SIWZ dla Cz. I lub Załącznik Nr 4b do SIWZ dla Cz. II zamówienia);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Pełnomocnictwo - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej /Załącznik nr 5 do SIWZ/. - Wzór zobowiązania do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia /Załącznik nr 6 do SIWZ/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach