Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatów kształcenia praktycznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego - Wyposażenie z branży spawalniczej

Powiat Kraśnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 23-210 Kraśnik, al. Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 255 889 , fax. 818 255 052
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kraśnicki
  al. Niepodległości 20
  23-210 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 818 255 889, fax. 818 255 052
  REGON: 43102940600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrasnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatów kształcenia praktycznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego - Wyposażenie z branży spawalniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatów kształcenia praktycznego z branży spawalniczej, w ramach zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 1a do SIWZ ( Piec hartowniczy- 1 szt., Stół z blatem stalowym i imadłem - 6 szt., Komplet stanowisk do spawania elektrodą otuloną - 1 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Uwaga: Dokument określony w sekcji III.7) pkt 1. składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach