Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w Piaskach”

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 821 001 , fax. 815 821 001
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. Partyzantów 19
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 815 821 001, fax. 815 821 001
  REGON: 20004100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspiaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w Piaskach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w Piaskach”. 2. Dostawa w ramach przedmiotu zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu pt. Pr@ktycznie najlepsi w zawodach (RPLU.12.04.00-06-0049/17). 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę narzędzi i wyposażenia do warsztatów szkolnych. Zamówienie obejmuje następujące pozycje: Zadanie 1 – załącznik nr 1 do SIWZ: Drukarka - zestaw do samodzielnego montażu – 3 szt. Zadanie 2 – załącznik nr 2 do SIWZ: Piła mechaniczna do metalu - 1 szt., Wiertarka z wyposażeniem - wiertarka słupowa/stołowa – 1 szt. Zadanie 3 – załącznik nr 3 do SIWZ: Ploter/frezarka CNC – 3 szt. Zadanie 4 – załącznik nr 4 do SIWZ: Źródło sprężonego powietrza - Kompresor śrubowy – 1 szt., Zadanie 5 – załącznik nr 5 do SIWZ: Wózek narzędziowy z wyposażeniem – 3 szt., Urządzenia przeznaczone do wykonywania prac montażowych – 3 szt., Lampa bezprzewodowa LED – 12 szt. Zadanie 6 – załącznik nr 6 do SIWZ: Zestaw narzędzi do obróbki ręcznej – 3 szt. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 1,2,3,4,5 lub 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub w formie pisemnej - papierowej. 2. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ - formularz ofertowy – (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej w formie oryginału papierowego). 3. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ; 2) Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ; 3) Dokumenty wskazane w pkt 6.1 SIWZ; 4) W przypadku ustanowienia pełnomocnika, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej w formie w formie oryginału papierowego lub kopii papierowej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku wyboru formy pisemnej – papierowej w formie oryginału papierowego) zgodnie z propozycją treści zobowiązania zamieszczoną w załączniku nr 9 do SIWZ. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. 4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (www.zspiaski.pl) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach