Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia obsługowo - warsztatowego

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.law.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia obsługowo - warsztatowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia obsługowo – warsztatowego do zabezpieczenia wykonywania napraw i obsług silników lotniczych, osprzętu silników lotniczych oraz części współpracujących statków powietrznych Zamawiającego, z podziałem na zadania: zadanie nr 1: regały oraz przegrody do pojemników na części znormalizowane; zadanie nr 2: regały i wózki na podzespoły zdemontowane podczas obsługi; zadanie nr 3: pojemniki do nalewania oleju i paliwa; zadanie nr 4: pojemniki na odpady; zadanie nr 5: urządzenia do mycia podzespołów statków powietrznych; zadanie nr 6: pojemniki na odstoję paliwa; zadanie nr 7: wyposażenie warsztatowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43800000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach