Przetargi.pl
Dostawa urządzeń i materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8654231, 8652450 , fax. 818 652 450
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
  ul. Leona Wyczółkowskiego 10
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 81 8654231, 8652450, fax. 818 652 450
  REGON: 60707951000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsz2ryki.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń i materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych w ramach projektu "Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje , działanie 12.4 kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie a art. 36aa dopuszcza składnie ofert częściowych z podziałem przedmiotu zamówienia na dwie części, jak poniżej: Część I zamówienia- Dostawa materiałów dydaktycznych dla pracowni zawodowych, Część II zamówienia - Dostawa narzędzi i sprzętu dla pracowni warsztatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach