Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE

Powiat Koszaliński ogłasza przetarg

 • Adres: 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 714 01 89 , fax. 94 714 02 35
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Koszaliński
  ul. Racławicka 13 13
  75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 714 01 89, fax. 94 714 02 35
  REGON: 33092085400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Koszalinie wraz z transportem, wniesieniem i serwisem gwarancyjnym. Przedmiot zamówienia obejmuje : - komputer stacjonarny z wymaganym oprogramowaniem - 10 sztuk (L.p. 1 w załączniku nr 2 do SIWZ); - komputer przenośny z wymaganym oprogramowaniem - 2 sztuki (L.p. 2 w załączniku nr 2 do SIWZ); - monitor LCD - 36 sztuk (L.p. 3 w załączniku nr 2 do SIWZ); - skaner formatu A3 - 4 sztuki (L.p. 4 w załączniku nr 2 do SIWZ); - mysz bezprzewodowa - 12 sztuk (L.p. 5 w załączniku nr 2 do SIWZ); - klawiatura bezprzewodowa - 12 sztuk (L.p. 6 w załączniku nr 2 do SIWZ); - bateria do UPSa 12V 5,1 Ah - 24 sztuki (L.p. 7 w załączniku nr 2 do SIWZ); - bateria do UPSa 12V 9 Ah - 8 sztuk (L.p. 8 w załączniku nr 2 do SIWZ); - bateria do UPSa 12V 7,2 Ah - 25 sztuk (L.p. 9 w załączniku nr 2 do SIWZ). SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO odnośnie poszczególnych elementów dostawy oraz MINIMALNE GWARANCJE zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę dla dostarczonych sprzętów/urządzeń serwisów gwarancyjnych autoryzowanych przez producentów mających siedziby na terenie Polski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach