Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania V Edycja 2015

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2015-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl/Przetargi/Dostawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania V Edycja 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z wyposażeniem na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 45 samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji Zadaniem). Zadanie nr 3 dotyczy sprzętu używanego (poleasingowego). 2. Wyszczególnienie rodzaju sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach danego zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa załącznik nr 1 specyfikacji. Sprzęt komputerowy opisany w załączniku nr 1 specyfikacji został opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą podzadanie. Ilość podzadań - zwanych w dalszej części specyfikacji podzadaniami - w ramach każdego z zadań określa załącznik nr 1 specyfikacji. Podzadanie stanowi odrębną część zamówienia w ramach zadania. 3. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu komputerowego. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt komputerowy innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 specyfikacji). Podane w załączniku nr 1 wymagania wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń i winny być dokładnie spełnione. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompatybilność sprzętu komputerowego w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 specyfikacji. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego używanego (tj. innego niż fabrycznie nowy). Ewentualne odstępstwa od zaleceń zawartych w Rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wynikają tylko i włącznie z konieczności zachowania charakteru prac naukowo-badawczych. 4. Ilekroć specyfikacja nie będzie stanowiła inaczej używany w jej treści sprzęt komputerowy lub sprzęt bez bliższego określenia rozumieć całość sprzętu komputerowego i innego wyposażenia wyszczególnionego w załączniku nr 1 specyfikacji (w odniesieniu do danego zadania), w tym oprogramowania, jeżeli w zakres niniejszego zamówienia zawarty w załączniku nr 1 specyfikacji wchodzi również dostawa oprogramowania. 5. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności sprzętu komputerowego oraz dostarczenie go zamawiającemu. W odniesieniu do oprogramowania, przez dostarczenie sprzętu komputerowego należy rozumieć zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania przez zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie określonym dla oprogramowania w załączniku nr 1 specyfikacji, jeżeli zakres ten został określony w załączniku nr 1 specyfikacji. 6. Miejscem dostarczenia zamawiającemu sprzętu komputerowego są wskazane przez zamawiającego pomieszczenia zlokalizowane w Szczecinie - zwane dalej również miejscem dostarczenia sprzętu komputerowego (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń). 7. Na żądanie odbiorcy sprzętu komputerowego, jego dostawa, oprócz czynności wskazanych w ust. 5 niniejszego działu, obejmuje również wykonanie czynności jego montażu (zainstalowania) oraz pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności instalacji oraz próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu komputerowego. 8. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu komputerowego i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu komputerowego. 9. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia zamawiającemu dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu komputerowego zwaną w dalszej części specyfikacji instrukcją obsługi; 2) W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych oraz dodatkowych świadczeń, stosownie do postanowień działu XV ust. 13-15 specyfikacji, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów. 10. Przez dokumenty, o których mowa w ust. 9 niniejszego działu rozumie się również nośniki oprogramowania, certyfikaty oraz oznakowania sprzętu komputerowego w takim zakresie, w jakim są wymagane dla danego sprzętu komputerowego (w zadaniu, podzadaniu) w Załączniku nr 1 specyfikacji. 11. Sposób i warunki wykonania czynności w ramach ust. 1 - 10 niniejszego działu określać będzie umowa o zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne postanowienia określa dział XV specyfikacji. Szczegóły w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl/Przetargi/Dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach