Przetargi.pl
Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4624569 , fax. 091 4624640
 • Data zamieszczenia: 2015-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 6/7 6/7
  70-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4624569, fax. 091 4624640
  REGON: 00029266900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wsse.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wsse.szczecin.pl/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach