Przetargi.pl
Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 2015-2016 r.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4162011 , fax. 091 4162702
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfino
  ul. 1 Maja 16 16
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4162011, fax. 091 4162702
  REGON: 81168455100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 2015-2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na utrzymaniu zieleni niskiej (zakres I) i wysokiej (zakres II). I. Do zadań wchodzących w zakres utrzymania zieleni niskiej należy: 1) pielęgnacja trawników obejmująca koszenie, grabienie i wywóz skoszonej trawy w terminie do dwóch dni od jej skoszenia, z założoną częstotliwością oraz jej bieżące dosiewanie w miejscach tego wymagających, na terenie miasta i miejscowości wiejskich. Powierzchnie trawników przeznaczonych do pielęgnacji wynoszą: kategoria I - 92 435 m2 (częstotliwość koszenia: 7 razy w roku), kategoria II - 124 545 m2 (częstotliwość koszenia: 5 razy w roku), kategoria III - 41 052m2 (częstotliwość koszenia: 3 razy w roku), kategoria IV - 103 000 m2 (częstotliwość koszenia: raz w roku); 2) Pielęgnacja kwiatów na rabatach, skwerach, w donicach i kwietnikach, obejmująca pielenie, przycinanie (róże), podlewanie i nawożenie, przekopanie wraz z uzupełnieniem ziemi, sadzenie, uzupełnianie i usuwanie nasadzeń, nawiezienie i wymiana ziemi (kwietniki kaskadowe), a także ustawianie, przestawianie, dostawianie i wymianę donic i kwietników zakupionych przez Zamawiającego, usuwanie skutków wandalizmu oraz magazynowanie sadzonek kwiatów, donic i kwietników w razie potrzeby Zamawiającego; w przypadku bylin: usuwanie przekwitłych kwiatów, kwiatostanów, zasychających liści po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, wg. zestawienia a) róże (skwery) - powierzchnia 815m2. Pielęgnacja obejmuje: pielenie 4 razy w roku, przycięcie przed okresem zimowym, podlewanie 3 razy w tygodniu, nawożenie 2 razy w roku (wiosną i jesienią) b) rododendrony (skwery) 64 szt. Pielęgnacja obejmuje: pielenie 2 razy w roku, podlewanie 3 razy w tygodniu, nawożenie 2 razy w roku (wiosną i jesienią). c) rośliny sezonowe i byliny (rabaty, skwery, donice), wg zestawienia ilościowego (w szt.): bratek - 12 200, begonia - 7200, aksamitka - 2400, żeniszek - 1800, szałwia - 1000, starzec - 1500, dalia - 300, gazania - 600, lobelia - 200. Łącznie: 27 200. Łączna powierzchnia rabat i skwerów do nasadzeń wynosi średnio 260m2.Pielęgnacja roślin sezonowych obejmuje: przekopanie 2 razy w roku, sadzenie kwiatów w 2 terminach wraz z uzupełnianiem ewentualnych ubytków, usuwanie nasadzeń: 2 terminy (po zakończeniu kwitnienia), pielenie 5 razy w roku, podlewanie 3 razy w tygodniu, nawożenie 2 razy w roku, uzupełnianie ziemi,ustawianie, przestawianie, dostawianie i wymiana donic i kwietników zakupionych przez Zamawiającego oraz usuwanie skutków wandalizmu,magazynowanie sadzonek kwiatów, donic, kwietników w razie potrzeby Zamawiającego. Pielęgnacja istniejących bylin obejmuje:jednorazowe usuwanie przekwitłych kwiatów, kwiatostanów, zasychających liści po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. d) rośliny sezonowe na kwietniki kaskadowe, wg zestawienia ilościowego (w szt.): pelargonia kaskadowa - 1700. Pielęgnacja obejmuje: nawiezienie i wymiana ziemi,sadzenie kwiatów wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków,pielenie 5 razy w roku,podlewanie 3 razy w tygodniu,nawożenie 2 razy w sezonie,usuwanie nasadzeń,ustawianie, przestawianie, dostawianie i wymiana donic i kwietników zakupionych przez Zamawiającego oraz usuwanie skutków wandalizmu,malowanie powierzchni mis kwietników farbą (11szt.).3) Pielęgnacja żywopłotów, obejmująca: przycinanie 3 razy w roku,pielenie 2 razy w roku, zwłaszcza u podstawy żywopłotu usuwanie chwastów i traw,uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych pracach w terminie do dwóch dni od ich wykonania, uzupełnianie ubytków poprzez nasadzenia;łączna ilość żywopłotów przeznaczonych do pielęgnacji wynosi: 3 678 mb. II Do zadań wchodzących w zakres utrzymania zieleni wysokiej należy: 1) przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych na drzewach (planowane wykonanie w ciągu roku: 114 szt.), 2) usuwanie wiatrołomów (planowane wykonanie w ciągu roku: 5 szt.), 3a) usuwanie drzew o obwodzie do 10 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 4 szt.), 3b) usuwanie drzew o obwodzie od 11 cm do 25 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 2 szt.), 3c) usuwanie drzew o obwodzie od 26 cm do 50 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 6 szt), 3d) usuwanie drzew o obwodzie od 51 cm do 100 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 8 szt.), 3e) usuwanie drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 23 szt.), 3f) usuwanie drzew o obwodzie od 201 cm do 300 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 10 szt.), 3g) usuwanie drzew powyżej 300 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 1 szt.), 4) usuwanie krzewów (planowane wykonanie w ciągu roku: 1934m2), 5) cięcia pielęgnacyjne krzewów (planowane wykonanie w ciągu roku:941m2) 6) usuwanie odrostów przypniowych drzew do wys.2,5m od powierzchni gruntu (planowane wykonanie w ciągu roku: 56 szt.), 7)usuwanie skupisk drzew tj. samosiewów stanowiących podrost o obwodach pni poniżej 20 cm (planowane wykonanie w ciągu roku: 180m2), 8) nasadzenia drzew wraz z ich opalikowaniem i jednorazowym podlaniem (planowane wykonanie w ciągu roku: 40 szt.), 9 ) nasadzenia krzewów wraz z jednorazowym podlaniem (planowane wykonanie w ciągu roku: 30m2), 10) podlewanie drzew (planowane wykonanie w ciągu roku: 8 szt -20 razy), 11) podlewanie krzewów (planowane wykonanie w ciągu roku: 8m2 - raz), 12)zbieranie odłamanych gałęzi i konarów (planowane wykonanie w ciągu roku: 68 godz), 13) przesadzanie drzew wraz opalikowaniem i jednorazowym podlaniem (planowane wykonanie w ciągu roku: 15 szt.), 14) przesadzanie krzewów wraz z ich jednorazowym podlaniem (planowane wykonanie w ciągu roku: 40m2), 15)opalikowanie rosnącego drzewa (planowane wykonanie w ciągu roku: 7szt). Przewidywany zakres prac utrzymania zieleni wysokiej nie jest możliwy do dokładnego określenia i został określony na podstawie wykonania z 2014 r. i planowanych prac w 2015 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej kwocie: 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gryfino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach