Przetargi.pl
Dostawa sprzętu elektronicznego w postaci serwerów dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 42-350 Koziegłowy, pl. Moniuszki 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 697 038 911
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
  pl. Moniuszki 14
  42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
  tel. 697 038 911
  REGON: 240084650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gmina i Miasto Koziegłowy - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach 3 Maja 10/1, 42-350 Koziegłowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu elektronicznego w postaci serwerów dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa sprzętu elektronicznego w postaci serwerów dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Koziegłowach w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ 2. KODY CPV:30213000-5 Komputery osobiste 30237400-3 Akcesoria do wprowadzania danych 30237200-1 Akcesoria komputerowe 48620000-0 Systemy operacyjne 48820000-2 Serwery3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:a) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.b) Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie. c) Miejscem dostawy jest:  - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach ul. 3 Maja 10/1, 42-350 Koziegłowyd) Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt. W zakresie zamówienia jest również wniesienie do wskazanych budynków.e) Wykonawcy posiadają prawo przedstawienia w ofercie produktu równoważnego.Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia.Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w wykazie.f) Wykonawca dostarczy licencję na oprogramowanie wystawioną na rzecz jednostki, w której to oprogramowanie będzie użytkowane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie2.4.Zdolności technicznej lub zawodowej.a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie sprzętu typu: laptopy, komputery stacjonarne, serwery, lub podobnego z branży IT itp. o wartości minimum 20 000,00 zł brutto3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych .6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.6.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach