Przetargi.pl
„Szkolenia/warsztaty dla pracowników Urzędu Miasta Katowice realizowane w ramach projektu “Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy” - przedmiotem zamówienia są 2 części

MIASTO KATOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KATOWICE
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 000515780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Szkolenia/warsztaty dla pracowników Urzędu Miasta Katowice realizowane w ramach projektu “Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy” - przedmiotem zamówienia są 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1:Szkolenie „Bezpieczeństwo w pracy” – program powinien uwzględniać zagadnienia dotyczące:a) umiejętności zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia przemocą, b) rozpoznawania sytuacji potencjalnego zagrożenia przemocą fizyczną, psychiczną i słowną ze strony osób trzecich na stanowisku pracy,c) umiejętności reagowania na niebezpieczne sytuacje poprzez dobór odpowiedniego sposobu postępowania np. pokonywanie strachu, unikanie agresji, skuteczna obrona, pewność siebie,d) zwiększenia asertywności i pewności siebie, co wiąże się z lepszym samopoczuciem i łagodzeniem objawów stresu, e) technik i narzędzi samoobrony wykorzystujących naturalne odruchy bezwarunkowe,f) możliwych do podjęcia działań w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także odpowiedzialności w razie przekroczenia granic ich stosowania.Udział pracowników Urzędu Miasta Katowice w szkoleniu powinien przełożyć się na wzrost poczucia bezpieczeństwa, zniwelowanie stresu i zwiększenie asertywności poprzez świadomość możliwości obrony fizycznej siebie bądź innych w sytuacjach zagrożenia.Liczba uczestników - 63 pracowników Urzędu Miasta Katowice.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdej grupy szkoleniowej: a) trenera, który oprócz prowadzenia wykładów zademonstruje techniki i narzędzia samoobrony wykorzystujące naturalne odruchy bezwarunkowe,b) salę treningową,c) pomoce dydaktyczne,d) materiały szkoleniowe,e) zaświadczenia,f) raport poszkoleniowy.Zamawiający wymaga, aby warsztaty były prowadzone równocześnie dla co najmniej dwóch grup przez trenera przydzielonego odrębnie dla każdej grupy przy zapewnieniu w tym samym czasie dla każdej grupy odrębnej sali treningowej.część 2Szkolenie „Przezwyciężanie stresu związanego z koniecznością udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”- program powinien uwzględniać zagadnienia dotyczące:a) pozwalające na przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (przedmedycznej) poprzez:-wykłady uświadamiające prawa i obowiązki w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej (przedmedycznej), -praktyczne warsztaty utrwalające umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (przedmedycznej),b) umiejętności pokonywania stresu wynikającego z konieczności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (przedmedycznej) w obszarze:-emocjonalnym (tj. lęk, niepokój, zdenerwowanie),-somatycznym (tj. przyśpieszona czynność serca, wzrost napięcia mięśniowego, wzrost ciśnienia tętniczego, uczucie suchości w ustach),-psychologicznym (tj. trudności w zebraniu myśli, próby poszukiwania przydatnych informacji lub pomocy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej),c) umiejętności pokonania paraliżu psychologicznego związanego z koniecznością udzielania pomocy przedlekarskiej (przedmedycznej).Liczba uczestników - 24 pracowników Urzędu Miasta KatowiceWykonawca zobowiązany jest zapewnić:a) trenerów (psychologa i ratownika medycznego),b) salę ćwiczeniową,c) pomoce dydaktyczne,d) materiały szkoleniowe,e) usługę gastronomiczną,f) zaświadczenia,g) raport poszkoleniowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także Wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli będzie dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do świadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:a) Dla części 1: co najmniej dwoma trenerami (trener pierwszy i trener drugi), z których każdy posiada wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert każdy z nich przeprowadził co najmniej dwa szkolenia/warsztaty obejmujące tematykę bezpieczeństwa w pracy, w tym obejmujące tematykę zachowania się i postępowania (samoobronę) w sytuacji zagrożenia przemocą fizyczną, psychiczną i słowną ze strony osób trzecich na stanowisku pracy, liczące nie mniej niż 10 uczestników każde. Kilkudniowe szkolenie/warsztat dla tej samej grupy uczestników traktowane będzie jako jedno szkolenie/warsztat.b) Dla części 2: co najmniej: jednym trenerem - psychologiem (trener pierwszy), który posiada wykształcenie wyższe o kierunku psychologia i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej dwa szkolenia/warsztaty obejmujące tematykę z zakresu przezwyciężania stresu/radzenia sobie ze stresem, liczące nie mniej niż 8 uczestników każde. Kilkudniowe szkolenie/warsztat dla tej samej grupy uczestników traktowane będzie jako jedno szkolenie/warsztat, oraz jednym trenerem - ratownikiem medycznym (trener drugi), który posiada wykształcenie wyższe o kierunku ratownictwo medyczne i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej dwa szkolenia/warsztaty obejmujące tematykę z zakresu zasad udzielania pomocy przedlekarskiej (przedmedycznej), liczące nie mniej niż 8 uczestników każde. Kilkudniowe szkolenie/warsztat dla tej samej grupy uczestników traktowane będzie jako jedno szkolenie/warsztat.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach