Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w projekcie pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”

Gmina Ogrodzieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 67-09-700, (32) 67-09-713
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ogrodzieniec
  Plac Wolności 25
  42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie
  tel. (32) 67-09-700, (32) 67-09-713
  REGON: 276258842
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w projekcie pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”. Zamówienie podstawowe obejmuje 108 dachów, z możliwością zwiększenia ilości.2. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego realizowana będzie na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i określonych w niniejszym postępowaniu w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu MGPiPS z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzenia MG z 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego ww. rozporządzenie, co gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/6204.4. Do Wykonawcy będzie należało w szczególności:a) wyznaczenie Inspektora wiodącego spośród Inspektorów Nadzoru, który będzie koordynował działania pozostałych Inspektorów;b) reprezentowanie Inwestora na każdej budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami dofinansowania z UE, warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;c) zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów umowy i postanowień SWZ na roboty budowlane;d) sprawdzenie czy materiały oferowane przez Wykonawcę, jako równoważne do rozwiązań określonych w SWZ spełniają warunki równoważności, w szczególności poprzez wydanie opinii akceptującej lub braku akceptacji na zastosowanie zaproponowanych materiałów;e) prowadzenie na bieżąco inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych; f) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót objętych nadzorem;g) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych częściowych, ulegających zakryciu lub zanikających, ze szczególnym uwzględnieniem końcowego zwymiarowania wykonanych robót oraz określeniem i wyceną rodzajów wykonanych robót dla każdego budynku – dotyczy również dachów zgłoszonych dodatkowo;h) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn;i) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych wraz ze wskazaniem zakresu koniecznych do wykonania robót w postaci sprawdzonego kosztorysu – inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania tych robót;j) nadzór nad kompletowaniem i kontrola (pisemne potwierdzenie) wszystkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót w szczególności dotyczących atestów materiałów, orzeczeń, deklaracji zgodności, certyfikatów, jakości materiałów wbudowanych w trakcie realizacji, potwierdzenie kompletności dokumentów załączonych przez Wykonawcę do odbioru końcowego – dotyczy każdej lokalizacji budynku;k) w przypadku, gdy zwiększy się liczba mieszkańców chętnych do udziału w projekcie, Wykonawca (inspektor) będzie miał obowiązek uczestniczyć w inwentaryzacji poszczególnych dachów zgłoszonych dodatkowo, sprawdzić poprawność obmiarów i zakresu robót określonych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zatwierdzić inwentaryzację i przedstawić ją Zamawiającemu przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót budowlanych;l) w przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca (inspektor) ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną inwentaryzowanych dachów;m) rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową na roboty budowlane.5. Inspektor nadzoru ma obowiązek:a) uczestniczenia w Radach Budowy (w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu) i ich prowadzenie wraz ze sporządzaniem protokołów;b) prowadzenia korespondencji z mieszkańcami w zakresie realizacji projektu; przekazywanie stosownej informacji do referatów merytorycznych (Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych);c) przyjmowania interesantów i rozwiązywanie problemów powstających w trakcie realizacji projektu;d) uczestniczenia w przekazywaniu placu budowy dla poszczególnych lokalizacji;e) sporządzania stosownych dokumentów: notatki, protokoły, protokoły konieczności i in. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;f) sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej z postępu robót, w tym zanikowych, na każdym dachu wraz z opisem (data, adres danej lokalizacji, opis sfotografowanych robót) i przekazywanie opisanych zdjęć Zamawiającemu mailem lub na nośniku, zgodnie z protokołami odbioru poszczególnych dachów;g) uczestniczenia w spotkaniach dotyczących realizacji zadania;h) stwierdzenia stopnia zaawansowania robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości wykonanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z poszczególnymi uczestnikami projektu i z Zamawiającym;i) uczestniczenia w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą robót a także uczestniczenie w kontroli przeprowadzanej przez uprawnione podmioty w okresie trwałości projektu tj. w okresie 5 lat od daty wpływu ostatnich środków europejskich na konto gminy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pzp:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.2) uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.4) zdolność techniczna lub zawodowa:a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę obejmującą nadzór i rozliczanie kontraktu dot. robót budowlanych, współfinansowanego ze środków europejskich;b) Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia – 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Uwaga: Zamawiający wymaga obecności dwóch osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (inspektorów nadzoru) w terminach i godzinach zapewniających sprawną realizację przedmiotu zamówienia i umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.Zamawiający wymaga obsługi biura zapewniającego obsługę uczestników projektu (mieszkańców) minimum 3 x w tygodniu w godz. od 10:00 do 14:00. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osobnej osoby do obsługi biura. Zamawiający dopuszcza łączenie zakresów zadań osób, o których mowa powyżej. Zamawiający zapewni pomieszczenie dla tych osób oraz bezpłatny dostęp do telefonu stacjonarnego w biurze.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach