Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Leśna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 956 974 , fax. 523 956 505
 • Data zamieszczenia: 2021-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
  ul. Leśna 10
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 956 974, fax. 523 956 505
  REGON: 30816900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu do anestezjologii i tlenoterapii w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia (patrz Formularz asortymentowo - cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 zadań. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, a w zakresie zadania nr 12 na poszczególne pozycje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach