Przetargi.pl
Dostawa wyrobów jednorazowych do urządzenia do wspomagania oddechu dla wcześniaków i noworodków wraz z dzierżawą systemu wsparcia oddechu dla wcześniaków i noworodków

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów jednorazowych do urządzenia do wspomagania oddechu dla wcześniaków i noworodków wraz z dzierżawą systemu wsparcia oddechu dla wcześniaków i noworodków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowych do urządzenia do wspomagania oddechu dla wcześniaków i noworodków wraz z dzierżawą systemu wsparcia oddechu dla wcześniaków i noworodków. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wyrobów jednorazowych do urządzenia do wspomagania oddechu dla wcześniaków i noworodków w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia w tym zakresie musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Dostawa asortymentu opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia medycznego. 2) dzierżawę systemu wsparcia oddechu dla wcześniaków i noworodków spełniającego parametry określone w załączniku 6 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) dokonanie instalacji dostarczonych aparatów u bezpośredniego użytkownika w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; b) przeprowadzenie szkolenia z obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonych aparatów; c) aktualizacja oprogramowania aparatów w trakcie trwania umowy; d) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu); e) dostarczenie paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatów i termin następnego przeglądu (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu); f) dostarczenie z pierwszą dostawą przedmiotu najmu kopii certyfikatu CE i deklaracji zgodności zaoferowanych aparatów; g) zapewnienie obsługi serwisowej aparatów, będących przedmiotem najmu przez Wynajmującego, w tym przeglądy, konserwacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego; h) udzielenie gwarancji na oferowane aparaty na cały okres najmu; i) możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku; j) usunięcie awarii lub wystawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego k) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach