Przetargi.pl
Dostawa odczynników dla Pracowni Zgodności Tkankowej dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.p
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników dla Pracowni Zgodności Tkankowej dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga odczynników dla Pracowni Zgodności Tkankowej zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniżej. 3. Dla pakietu 1 Zamawiający wymaga: a) Polimeraza HotStart o koncentracji 5u/ul w opakowaniu 10000U zawierającym MgCl2 ( 60x1.2ml), polimerazę Hot Start (20x500U), bufor bezbarwny bez magnezu (80x1ml) oraz bufor barwny bez magnezu (80x1ml): - blokowana przeciwciałem, nieaktywna poniżej 70°C, - o czasie aktywacji max.2min w temperaturze 94°C - 95°C, - wykazująca aktywność egzonukleazy 5 →3, - dostarczana z bezbarwnym oraz barwnym barwnikiem obciążającym o pH 8.5, rozdzielającym się podczas elektroforezy na dwa odrębne frakcje monitorujące przebieg elektroforezy, bufor nie zawiera MgCl2, - MgCl2 o stężeniu 25nM dostarczany w odrębnym opakowaniu. b) Izolacja DNA na aparacie Maxwell 16, Ilość: min 9600 izolacji, opakowania nie mniejsze niż 48 oznaczeń. Specyfikacja: Tylko zestawy kompatybilne do aparatu Maxwell 16, Promega stanowiącego wyposażenie Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej. Zestawy do izolacji DNA w systemie zamkniętym Maxwell 16 oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy . Ilość: ilość potrzebna do przeprowadzenia izolacji DNA z nie mniej niż 9600 13000 próbek krwi pełnej (objętość krwi pełnej do badania: 400 µl). Warunki:  Uzyskane stężenie DNA: 36ng/µl – przy objętości początkowej 400µl próbki  Wymagana czystość DNA do typowania: A260 /280 >1,8  Przechowywanie: temperatura pokojowa  Data ważności dostarczonego produktu nie może być niższa niż 1 rok od daty dostarczenia odczynnika do Laboratorium  Gotowe do użycia, kompatybilne z urządzeniem Maxwell 16, który jest własnością UCK. Czas izolacji: nie dłuższy niż 40 min 4. Dla pakietu 2 Zamawiający wymaga: a) Odczynniki do typowania metodą PCR SSP alleli DQ2 /DQ8 HLA powiązanych z zachorowalnością na celiakię. Wymagania:  weryfikacja obecności alleli mających zastosowanie w diagnostyce celiakii (allele kodujące antygeny HLA-DQ2 /DQ8 ) w dwóch reakcjach PCR na próbkę badaną  w pojedynczym typowaniu min. 32 oznaczenia  W opakowaniu załączone kontrolne DNA pozytywne dla badanych alleli oraz negatywne  Wzorzec molekularny mający zastosowanie w ocenie swoistych dla reakcji produktów  Optymalna koncentracja DNA na próbkę: 50 ng / µl, czystość A 260/280 > 1,7  Test zwalidowany na stosowanie z termocyklerem Applied Biosystem GeneAmp PE 9700 (ramp 1°C) b) Wipe Test - Odczynniki do testów kontaminacji powierzchni. Wymagania:  Ilość: min. 192 oznaczenia  Kontrola pozytywna DNA (min. 50 ng /µl)  Granica wykrywalności: 50 kopii DNA w badanej próbce  Wzorzec molekularny mający zastosowanie w ocenie swoistych dla reakcji produktów  Test zwalidowany na stosowanie z termocyklerem Applied Biosystem GeneAmp PE 9700 (ramp 1°C) c) Komplement liofilizowany do badania cytotoksyczności zależnej od dopełniacza w zakresie wykrywania ludzkich przeciwciał typu IgG swoistości anty-HLA:  Ilość: 1600 ml. Jednostkowe opakowanie o objętości nie większej niż 5 ml, pojedyncze fiolki odczynnika nie większe niż 1 ml d) Woda wolna od nukleaz Wymagania: odczynnik uzupełniający do testów firmy Immucore, typowanie HLA metodą PCR SSO odczynnikami „LIFECODES HLA SSO Typing – RAPID” Opakowanie jednostkowe nie większe niż 20 ml e) Streptawidyna /Fikoerytryna  Wymagania: odczynnik uzupełniający do testów firmy Immucore, typowanie HLA metodą PCR SSO odczynnikami „LIFECODES HLA SSO Typing – RAPID” 5. Dla Pakietu 3 Zamawiający wymaga Płytki typu Terasaki do przeprowadzenia testu mikrolimfocytotoksyczności zależnej od dopełniacza materiał pomocniczy, znak IVD nie jest wymagany. 6. Dla Pakietu 4 Zamawiający wymaga odczynnika do izolacji limfocytów B, odczynnik pomocniczy, znak IVD nie jest wymagany. 7. Dla Pakietu 5 Zamawiający wymaga: barwnika interkalujący DNA /RNA nie będący kancerogenem, w opakowaniu po 1 ml. Emisja śwaitła przy długości fali 270 nm, 290 nm (RNA) oraz silne pobudzenie przy dł fali 490 nm. Stężenie barwnika w żelu agarozowym: (0,8 - 3,0) 4-6 ul. znak IVD nie jest wymagany. 8. Dla Pakietu 6 Zamawiający wymaga: Wymazówki do pobierania materiału biologicznego do badań molekularnych. Bawełniane wymazówki z 5ml probówką i wieczkiem, indywidualnie pakowane, sterylizowane promieniami gamma do celów pobierania ludzkiego materiału biologicznego z błony śluzowej policzka do badań molekularnych. Znak IVD nie jest wymagany. 9. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 10. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych.. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt. 11. Wymienione w pkt. 1 odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pakiety ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na kilka pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach