Przetargi.pl
Dostawa 6 zasilaczy UPS (bez baterii) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2021-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 6 zasilaczy UPS (bez baterii) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk zasilaczy UPS (bez baterii), dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31682510-8. 3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31682510-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną