Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 5820500, 17 58-20-565, , fax. 175 820 576
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Wolności 44
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 5820500, 17 58-20-565, , fax. 175 820 576
  REGON: 69043924700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.mielec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej niezbrylającej do zwalczania śliskości zimowej dróg i do sporządzania solanki wraz z transportem i rozładunkiem. Przez dostawę soli drogowej należy rozumieć zakup oraz dostarczenie i rozładunek na bazie Zakładu Dróg Miejskich przy ul. Korczaka 20 w Mielcu. Zakres zamówienia obejmuje 2000 Mg. Zgodnie z prawem opcji, Zamawiający gwarantuje zakup 500 Mg z maksymalnej (2000 Mg) ilości soli. Dostawa ponad gwarantowany próg zależna będzie od potrzeb Zamawiającego, przy czym nie zakupienie przez Zamawiającego soli ponad gwarantowaną ilość nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach