Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach” w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 375 781 , fax. 134 375 715
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
  ul. Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 375 781, fax. 134 375 715
  REGON: 37044051900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.krosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach” w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach” w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. 2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ,,Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach” dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu oraz nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji. 3. Liczba uczestników: Liczba uczestników z Iwonicza – 11 uczniów i uczennic z technikum żywienia i usług gastronomicznych i 2 nauczycieli; Liczba uczestników z Sabinova – 6 uczniów i uczennic oraz 2 nauczycieli. 4. Szkolenie będzie realizowane w pracowniach gastronomicznych w Zespole Szkół w Iwoniczu, w formie zajęć pozalekcyjnych. Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne (4 dni ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie. 5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni podkarpackiej a także kuchni poszczególnych regionów z podkarpacia. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Uczniowie poznają najnowsze trendy w gotowaniu. Nauczą się przygotowywać przystawki, zupy, dania główne oraz desery. Dowiedzą się, jak komponować składniki i przyprawiać danie, aby miało ono niepowtarzalny smak i aromat. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni podkarpackiej. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna którą może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczniowie po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia. 6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę: - Zapoznanie z charakterystyką dań kuchni regionalnej Podkarpacia i regionalnych kuchni z terenu Podkarpacia. Charakterystyka wpływu kuchni bieszczadzkiej i kresowej na kuchnie staropolską. Kuchnia Łemków i Bojków. - Zapoznanie z szeroką gamą Podkarpackich produktów regionalnych wraz z degustacji - Zapoznanie z Podkarpackimi produktami zarejestrowanymi w UE - Sezonowość produktów w kuchni regionalnej Podkarpacia - Produkty ekologiczne w kuchni regionalnej Podkarpacia - Tworzenie menu z udziałem dań kuchni podkarpackiej - Nowe aranżacje tradycyjnych dań kuchni podkarpackiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik kulinarnych - Przygotowanie potraw regionalnych – praktyczne warsztaty gotowania 7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi: • materiały piśmiennicze / notatnik, długopis/ i inne szkoleniowe z zakresu szkolenia • materiały dydaktyczne; • urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia • możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności • wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia – również w języku angielskim. • wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu • wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego – kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy. • koszty trenera • transport uczniów i nauczycieli po stronie słowackiej na miejsce szkolenia i z powrotem • miejsce szkolenia i z powrotem • zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej (6 uczniów i uczennic oraz 2 nauczycieli – ogółem 8 osób) • ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk. • organizację czasu wolnego dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej. 9. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności. 10. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia. 11. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia; 2) ocena uczestników – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu szkolenia na podstawie opracowanych kryteriów oceny; 3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji szkolenia). 12. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i szkoleniowe) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie zgodnie wytycznymi dla beneficjentów- załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska – Słowacja - Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020. 13. Certyfikaty powinny zawierać: 1) logotyp ; 2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu; 3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła; 4) imię i nazwisko uczestnika szkolenia, 5) pełną nazwę szkolenia, 6) datę i miejsce szkolenia 7) ilość godzin szkolenia 8) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu 9) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do Ogłoszenia; 3) Lista podmiotów na rzecz których trenerzy realizowali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę trenerską z tematyki objętej przedmiotem zamówienia . Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. 4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XX pkt 1) lit. c.1 OGŁOSZENIA. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 5) Życiorys/ CV trenera; 6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach