Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa pt. „ABC Przedsiębiorczości” dla uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-055 Rzeszów, Adama Stanisława Naruszewicza 11
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  Adama Stanisława Naruszewicza 11
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 691193682
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa pt. „ABC Przedsiębiorczości” dla uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej pt. „ABC Przedsiębiorczości” polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia (szkolenie zamknięte w formie wykładu i warsztatów) z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla min. 1 500 – max. 2 740 osób (2 680 osób uczestników szkoleń stacjonarnych oraz 60 osób uczestników szkoleń on-line), które będą uczestnikami Projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiającego).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tzn. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (siedzibę Wykonawcy), zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2024, poz. 475 t.j.);2. zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:2.1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dziesięć usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych dla co najmniej 10 osób każde.Przez jedną usługę Zamawiający rozumie realizację jednej usługi w ramach jednej umowy lub zamówienia, na rzecz jednego podmiotu2.2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej dwie osoby, z których każda posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 szkoleń spełniających łącznie poniższe wymagania:1) obejmowały w większości tematykę podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,2) były przeprowadzone:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,b) dla grup minimum 10 osobowych,3) trwały co najmniej 20 godzin dydaktycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-06-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach