Przetargi.pl
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z użytkowaniem lasera do fotokoagulacji dla oddziału okulistyki Szpitala nr 2 w Mysłowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3183301, 032 3182011 , fax. 032 2222330
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia
  ul. Bytomska 41 41
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 032 3183301, 032 3182011, fax. 032 2222330
  REGON: 00030825800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnr2.myslowice.prv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z użytkowaniem lasera do fotokoagulacji dla oddziału okulistyki Szpitala nr 2 w Mysłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych wraz z użytkowaniem lasera do fotokoagulacji dla oddziału okulistyki Szpitala nr 2 w Mysłowicach - 1400szt., okres świadczenia dostaw 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337311107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 550,00 zł. Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.09.2009r. godz. 10.00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.W pieniądzu - w kasie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-900 oraz 1300-1400 lub przelewem na rachunek Zamawiającego w BANKU PEKAO S.A. O/Mysłowice Nr konta 95 1240 4315 1111 0000 5295 4065. 2.W poręczeniach lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3.W gwarancjach bankowych 4.W gwarancjach ubezpieczeniowych 5.W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000r. Nr 109, poz. 1158 , z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu jest przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści dokumentu wadialnego powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty pełnej kwoty wadium Zamawiającemu w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 5 uPzp. O uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Kopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia, 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41 lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z art. 46 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5. Posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 6. Dostarczą próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu składania ofert. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz asortymentowo- cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Parafowany projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Formularz oceny przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ 6. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: a) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.)- tzn: wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i/lub certyfikat CE. b) deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta c) parametry techniczne dotyczące sprzętu oddanego w użytkowanie (udokumentować je odpowiednimi katalogami producenta, które winny być w języku polskim) 7. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dostarczyli, w celu dokonania praktycznego sprawdzenia i porównania z deklarowanymi przez firmę parametrami technicznymi produktu., próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia. Dostarczenie próbki musi nastąpić najpóźniej w dniu otwarcia ofert. Próbki dostarczone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania a ich oferta nie została odrzucona nie podlegają zwrotowi. Próbka zostanie wykorzystana przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów z wymaganiami Zamawiającego oraz przy ocenie ofert w kryterium jakość. 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Koncesje, zezwolenia lub licencje jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (w przypadku gdy nie ma wymogu posiadania koncesji, zezwolenia, lub licencji na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie, że powyższe nie jest wymagane). 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. 87 poz. 605 z późn. zm); 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany wykaz co najmniej trzech dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat o charakterze zgodnym z niniejszym postępowaniem a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz złożenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (w tym co najmniej jednej dostawy o wartości porównywalnej ze składaną ofertą) . Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć: 1. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. 2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej autentyczności, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu). Dokumenty składane przez Oferenta, muszą być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość soczewek
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnr2.myslowice.prv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach