Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 05/PN/15 na dostawę wyrobów medycznych przeznaczonych do zabiegów okulistycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 248 24 52 , fax. 32 779 59 12
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
  ul. W. Lipa 2 2
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 248 24 52, fax. 32 779 59 12
  REGON: 24146865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 05/PN/15 na dostawę wyrobów medycznych przeznaczonych do zabiegów okulistycznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 euro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych przeznaczonych do zabiegów okulistycznych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w (jeżeli dotyczy): - Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 76), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252), - Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami. 3. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 4. Zamówiony towar winien być dostarczony w godzinach 7.00-14.00 do wskazanego pomieszczenia Apteki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia partii dostarczonego przedmiotu zamówienia i w razie stwierdzenia zastrzeżeń, do zgłoszenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego towaru albo skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym. 7. Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania zgłoszenia reklamacji. Termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 8. Depozyt soczewek w zakresie oferty na pakiet 2, 3, 4. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany i zdeponowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy bezpośrednio na Bloku Operacyjnym Okulistycznym, protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 9. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta . Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Modele wzorcowe stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego. 10. Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego obciążają Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337311107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalruda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach