Przetargi.pl
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych hydrofobowych wraz z osprzętem jednorazowym do operacji zaćmy

MEGREZ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 51 71 , fax. 32 325 52 84
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MEGREZ Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 102 102
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 325 51 71, fax. 32 325 52 84
  REGON: 24087228600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych hydrofobowych wraz z osprzętem jednorazowym do operacji zaćmy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek wewnątrzgałkowych hydrofobowych wraz z osprzętem jednorazowym do operacji zaćmy, których opis określono szczegółowo w formularzu asortymentowo- cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ), a warunki realizacji zapisano we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337311107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpitalmegrez.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach