Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w 2012 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 53
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 628 86 88 , fax. 0-22 628 86 88
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka
  ul. Wilcza 53 53
  00-679 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 628 86 88, fax. 0-22 628 86 88
  REGON: 01020762100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedynka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SZKOŁA PODSTAWOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w 2012 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie przy ul. Wilczej 53, tel. 22 628 86 88 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w 2012 r. , według wykazu sporządzonego w załączniku Nr 3 dokumentacji przetargowej.Termin realizacji zamówienia - 01 styczeń 2012 r. do 31 grudzień 2012 r. Postępowanie nie zostało poprzedzone kwalifikacją wstępną.Wadium nie obowiązuje.Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: - cena (koszt) - 80% - warunki realizacji dostaw - 20% Formularz dokumentacji przetargowej można odebrać w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie przy ul. Wilczej 53, pokój 11 - I piętro lub pobrać ze strony internetowej www.jedynka.edu.pl . Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie zamawiającego , Warszawa ul. Wilcza 53.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie przy ul. Wilczej 53. Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2011r. do godz. 1000.Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2011r. o godz. 10 30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie przy ul. Wilczej 53 pokój 10 - I piętro.Termin związania ofertą - 30 dni.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy / Podwykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. poz. 1163). Przystępujący do postępowania o zamówienie publiczne złożą stosowne oświadczenia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki realizacji dostaw
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedynka.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach